BIOPROTECTOR - HARMONIZÁCIA ZDRAVIA

Ochranca životaInteriérovýOsobnýNa mobil

BIOPROTECTOR - OCHRANCA ŽIVOTA

Mnohé nevieme vidieť očami ...

Väčšinu energie, potrebnej pre život, čerpá človek z elementárnych energií, ktorými sú slnko, voda, vzduch a zemský magnetizmus, bez ktorého život na Zemi nemôže existovať. Dnešná realita je však taká, že 90% svojho času strávime v umelom prostredí (dom, byt, škôlka, škola, úrad, auto a pod.), ktoré je navyše veľmi "znečistené" rôznymi druhmi škodlivých emisií (nízkofrekvenčné, vysokofrekvenčné a technické emisie).

Prirodzená vibračná frekvencia Zeme je 7 Hz. Všetky formy života na zemi, vrátane ľudí, sú prispôsobené tejto frekvencii, ktorá je nevyhnutná pre ich prirodzenú existenciu. Ak je táto frekvencia v dôsledku škodlivých emisií narušená, automaticky narušuje a oslabuje organizmus a pokiaľ tento stav trvá dlhší čas, môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia.

Jednou z najzaťažujúcejších škodlivých emisií dneška sa stal elektrosmog. Je to zhluk elektromagnetických frekvencií, ktoré sú produkované výdobytkami našej civilizácie - elektrospotrebičmi, vedeniami napätia, mobilnými telefónmi, rádiovými stanicami, či mikrovlnnými stanicami.

Medzi najčastejšie zdroje elektrožiarenia v každodennom živote patria elektromagnetické vlny vo forme rádiových vĺn, mobilné telefóny, prenosné telefóny, bezdrôtové lokálne siete (LAN), bluetooth, detský babysitter telefón, vysielačky, radary, ultra krátke vlny (napr. rádiové, televízne či satelitné signály), mikrovlny (napr. mikrovlná rúra, bezdrôtový internet a iné). Človek sa vozí v autách, kde je zabudovaných viac ako kilometer elektrických káblov, ktoré výrazne rušia magnetické pôsobenie Zeme na človeka. Príde do práce alebo domov a sadne si za počítač, čo je znova zdroj elektrosmogu, oberajúceho človeka o energiu, nehovoriac o takmer neustálom používaní mobilov, ktoré sú jedným z najdôslednejších likvidátorov našej energie. Ak sa nad tým človek dokáže zamyslieť, potom si už veľmi ľahko odpovie na otázku, prečo je taký unavený, aj keď ani chvíľu fyzicky nepracoval.

Mnohé štúdie potvrdzujú, že elektrosmog denne oberá človeka o veľké množstvo energie a organizmus môže na jeho neustále pôsobenie reagovať aj fyzickými problémami, precitlivelosťou, či oslabením imunitného systému. Časté prejavy precitlivelosti na elektrosmog sú napríklad narušený spánok, pocit pálenia v očiach, bolesti hlavy, pichanie pri srdci, hučanie v ušiach a pod.

Prinášame Vám produkty, ktoré sú vyrábané za účelom harmonizácie zdeformovaného magnetického poľa Zeme, čím nás chránia voči nepriaznivému dopadu pôsobenia škodlivých emisií na náš organizmus.

Vedecké výskumy preukázali, že BIOPROTECTOR vyrovnáva zdeformované magnetické pole, čím eliminuje nebezpečné emisie spôsobené negatívnymi vplyvmi spodných vôd, domácich spotrebičov (TV, počítače, pevné linky, mobilné telefóny,...), elektroinštalácií a kozmických emisií. Deformácie magnetického poľa na miestach, kde žijeme a pracujeme, majú negatívny vplyv na fyzické zdravie a môžu oslabiť imunitný systém a metabolizmus a spôsobiť tak množstvo ochorení. Na psychickej úrovni sú patogénne emisie príčinou depresií, agresivity a precitlivenosti na stres. Magnetické pole vyrovnané Bioprotectorom umožňuje nerušený tok bio-energie v celom tele, čím znižuje alebo úplne odstraňuje fyzické a psychické problémy spôsobované patogénnymi emisiami. Preto sa odporúča používať Bioprotector na miestach, kde trávime najviac času, kde spíme, pracujeme, cvičíme, pozeráme TV a pod.


 • Bioprotector účinne chráni pred patogénnymi emisiami, má pozitívny
  vplyv na harmonizáciu zdravia a nemá žiadne škodlivé vedľajšie účinky

 • Bioprotector má neobmedzenú dobu použiteľnosti - kúpite si ho raz
  a používať ho budete celý život

  PATOGÉNNE EMISIE

  Pojem "patogénne emisie" zahŕňa všetky energetické vplyvy v prostredí, v ktorom žijeme, ktoré negatívne vplývajú na fyzické a mentálne zdravie. Tieto vplyvy môžu pôsobiť priamo (prostredníctvom zmeny bunkového metabolizmu) alebo cez nervový systém. Druhy patogénnych emisií sú rôzne: podzemné (nízkofrekvenčné), kozmické (vysokofrekvenčné) a technické emisie.

  Podzemné (nízkofrekvenčné) emisie

  Frekvencia podzemných emisií je menej ako 1 Hz. Toto sú emisie spôsobené podzemnými vodami, geologickými zlomami, uzavretými jaskyňami, minerálmi a pod. Napríklad podzemná voda pri prechode poréznou zemou vyžaruje na veľkú vzdialenosť škodlivé emisie.

  Kozmické (vysokofrekvenčné) emisie

  Počas svojho výskumu zaznamenal Dr. Ernest Hartmann pravidelné sekvenčné opakovanie sa niektorých emisií a prišiel na to, že nemajú nič spoločné s podzemnými emisiami. Objavil existenciu energetických stien širokých 20 cm, ktoré sa tiahnu v smere sever - juh a východ - západ a vytvárajú obdĺžnikovú sieť s rozmermi 2 x 2,5 m, ktorá bola podľa neho pomenovaná ako Hartmannova sieť. Miesta križovania stien Hartmannovej siete známe ako Hartmannove uzly sa považujú za obzvlášť škodlivé. Pokiaľ sa kozmické emisie dostanú do kontaktu s iným druhom emisie, aj keď minimálnej, spoločne sa môžu stať a vo väčšine prípadov sa stávajú veľmi škodlivými, môžu dokonca spôsobovať rakovinu. Kombinácia kozmických a podzemných emisií je obzvlášť nebezpečná. Organizmus pokúšajúci sa adaptovať sa na jeden typ emisie, táto kombinácia vyvedie z rovnováhy a nevyhnutne vedie k ochoreniu. Podľa rádiostézického a lekárskeho výskumu Dr. Nikola Videva je dokázané, že leukémia sa vyvíja len za prítomnosti vyššie uvedenej kombinácie, takže je viac ako zrejmé, aké je dôležité nevystavovať sa jej.

  Technické emisie

  Technické emisie sú patogénne emisie vytvorené ľuďmi v priebehu civilizačného procesu, ohrozujúce ľudské zdravie, ako napríklad emisie z elektronických a elektrických zariadení, transformátorov, satelitných a radarových antén, mikrovlnných rúr, TV, počítačov a pod. Ostatné emisie spôsobené alebo zvýšené v dôsledku narušenia prirodzeného prostredia vďaka výdobytkom modernej civilizácie, ako napr. efekt Faradayovej klietky vo vnútri budov postavených zo železobetónu, sú taktiež zahŕňané medzi technické emisie.


 • Bioprotector účinne odstraňuje patogénne vplyvy všetkých spomenutých druhov emisií

  Pozitívne účinky boli preverené:

  Inštitútom pre prevenciu, ochranu pracovného prostredia, protipožiarnej ochrany a vývoja mesta Novi Sad, Kraljevica Marka 11, Srbská republika. Bioprotector sa testoval na vplyv elektromagnetických emisií s nízkymi a strednými frekvenciami. Používaním Bioprotectora došlo k zníženiu emisií a ich hodnoty sú uvádzané nižšie v tabuľke. Certifikačné číslo je 2592/05. Výsledky merania poľa boli zaznamenávané video kamerou a v prípade potreby môžu byť priložené.

  Technické parametre:
  Miesto merania:   Prirodzený výsledok
  (nT)   
  Počas umiestnenia Bioprotectora
  (nT)   
  Po odňatí Bioprotectora
  (nT)   
  Náhodne zvolené miesto:   153 30 80,6
  Bion Inštitútom pre bioelektromagnetizmus a novú biológiu v Ljubljane, Slovinsko, ktorý Bioprotectoru udelil certifikát Ochrany pred nežiadúcimi účinkami neionizujúcich žiarení.
  Spoločnosťou Hippocampus BRT - Ltd. v Budapešti, ktorá podrobila Bioprotector výskumu na vlastnom Výskumnom a skúšobnom oddelení a na základe výsledku vykonaných analýz udelila Bioprotectoru certifikát, potvrdzujúci jeho účinnosť.
 • Ochranca životaInteriérovýOsobnýNa mobil

  BIOPROTECTOR - INTERIÉROVÝ


  Interierový Bioprotector je účinný na vzdialenosť s priemerom 7 metrov.
  Bioprotector ponechajte počas používania v pôvodnej kazete. Mal by byť umiestnený pod posteľou, pod pracovným stolom alebo na mieste, kde trávime viac času. Počas cvičenia jogy, meditácie, fitnes a pod. umiestnite Bioprotector pod cvičebnú podložku bez ochrannej kazety.


  Ochranca životaInteriérovýOsobnýNa mobil

  BIOPROTECTOR - OSOBNÝ


  Osobný Bioprotector je vďaka menším rozmerom ľahko prenosný.
  Jeho účinnosť je 1,5 metra v priemere. Odporúčame nosiť ho všade so sebou - vo vrecku, v peňaženke, v kabelke a pod., ako permanentnú ochranu pred škodlivými emisiami, ktoré sú dnes už stálou a neoddeliteľnou súčasťou nášho životného prostredia.


  Ochranca životaInteriérovýOsobnýNa mobil

  BIOPROTECTOR - NA MOBIL


  Bioprotector na mobilné telefóny je najmenším Bioprotectorom,
  ktorý sa po odstránení ochrannej fólie iba jednoducho prilepí (silným tlakom po dobu 1 minúty) na zadnú stranu mobilného telefónu a poskytne Vám tak úplnú ochranu pred škodlivým vplyvom emisií mobilného telefónu na Vaše zdravie. Mobilné telefóny sú jedným z najväčších zdrojov škodlivých emisií. Dnes je to už všeobecne známy a dokázaný fakt.
         HORE ÚVOD